Data wydarzenia: 25-10-23
Data końca wydarzenia: 25-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 października 2023 r.


w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
1) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765);
2) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766);
3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767);
4) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B768).


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765), w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766), zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767) oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B768) opiniuje projekty pozytywnie i nie zgłasza do nich uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF
WP.420.92.2023

Data wydarzenia: 12-10-23
Data końca wydarzenia: 12-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B774)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B774), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 21 września2023 r. (znak: DLUS.I.4601.81.2023), nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.86.2023

Data wydarzenia: 12-10-23
Data końca wydarzenia: 12-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (B778)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (B778), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 4 października 2023 r. (znak: DLUS.1.4601.75.2023), opiniuje go pozytywnie i nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.88.2023

Data wydarzenia: 12-10-23
Data końca wydarzenia: 12-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (B779)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (B779), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 4 października 2023 r. (znak: DLUS.1.469.2.2023), opiniuje go pozytywnie i nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.89.2023

Data wydarzenia: 12-10-23
Data końca wydarzenia: 12-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2023 r. (znak: DLUS-I.4601.98.2023), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.90.2023