Data wydarzenia: 24-06-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

Data wydarzenia: 20-06-22

w przedmiocie wypowiedzi Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

 

Data wydarzenia: 10-06-22

w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

Data wydarzenia: 10-06-22

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Data wydarzenia: 10-06-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz szczegółowego trybu i sposobu dokonywania doręczeń pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych