Data wydarzenia: 28-05-21

w przedmiocie wniosku sędziego Macieja Nawackiego o podjęcie przez Krajową Radę Sądownictwa stanowiska w trybie art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania upadłościowego oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt do zgłoszeń wierzytelności oraz zbioru dokumentów

Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz służbie nadzoru Ministra Sprawiedliwości akt oraz zbioru dokumentów w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Data wydarzenia: 30-04-21

w przedmiocie projektu zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego