Data wydarzenia: 07-07-23
Data końca wydarzenia: 07-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją (znak DLPK-IX.466.1.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF
Nr WP.420.55.2023

Data wydarzenia: 07-07-23
Data końca wydarzenia: 07-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2023 r.

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UD262, druk sejmowy nr 3216)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UD262, druk sejmowy nr 3216), przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2023 r. (znak: DLPK-I.400.5.2022) pozytywnie opiniuje projekt w części dotyczącej sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych zgłaszając uwagi do zmian proponowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących policji sesyjnej oraz uwagi do instytucji wyroku częściowego i regulacji dotyczących konsekwencji zmian składu sędziowskiego wprowadzanych do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Mając na uwadze zakres kompetencji Rady do opiniowania przedstawionych jej aktów prawnych, określony w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o KRS, niniejsza opinia nie obejmuje art. 5-8 przedstawionego projektu, dotyczących Prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy o rzecznikach patentowych i Prawa o prokuraturze, od których opiniowania Rada odstępuje.

Data wydarzenia: 07-07-23
Data końca wydarzenia: 07-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2023 r.

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (znak BPS.DKS.KU.0401.14.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF
Nr WP.420.53.2023

Data wydarzenia: 06-07-23
Data końca wydarzenia: 06-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lipca 2023 r.

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.67.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.66.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.68.2023) oraz zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.69.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekty pozytywnie, nie zgłaszając do nich uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Nr WP.420.56.2023, WP.420.57.2023, WP.420.58.2023, WP.420.60.2023;
B762, B761, B760, B763

Data wydarzenia: 18-05-23
Data końca wydarzenia: 18-05-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 maja 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (numer w wykazie prac: B732), przekazanym w dniu 19 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLUS-I.4601.18.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.31.2023