Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie z art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

1. Wykonując swój konstytucyjny obowiązek, Krajowa Rada Sądownictwa po wysłuchaniu na posiedzeniu 28 sierpnia 2023 r. wystąpienia Ministra Sprawiedliwości oraz wystąpień innych członków Rady, odnoszących się do publicznej działalności niektórych sędziów, zwłaszcza działających w ramach stowarzyszeń: „Iustitia” i „Themis”, po raz kolejny przypomina, że na podstawie art. 178 ust. 3 Konstytucji RP sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Konstytucyjny zapis jest permanentnie łamany przez niektórych aktywnych działaczy stowarzyszeń sędziowskich. Władze wspomnianych stowarzyszeń uczestniczą razem z innymi stowarzyszeniami „niesędziowskimi”, takimi jak Komitet Obrony Demokracji i organizacje o podobnym profilu w zgromadzeniach promujących określone postulaty polityczne i światopoglądowe, takie jak np. polityka aborcyjna, LGBT+, ideologia gender. Działalność ta wykracza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się także na forum Parlamentu Europejskiego. Niektórzy sędziowie wręcz szczycą się kontaktami z Komisją Europejską oraz uczestnictwem w inicjowaniu sankcji przeciwko własnemu Państwu. Działania te są prowadzone pod hasłami obrony praworządności czy niezawisłości rzekomo prześladowanych sędziów.

Data wydarzenia: 07-07-23
Data końca wydarzenia: 07-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją (znak DLPK-IX.466.1.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF
Nr WP.420.55.2023

Data wydarzenia: 07-07-23
Data końca wydarzenia: 07-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2023 r.

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UD262, druk sejmowy nr 3216)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UD262, druk sejmowy nr 3216), przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2023 r. (znak: DLPK-I.400.5.2022) pozytywnie opiniuje projekt w części dotyczącej sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych zgłaszając uwagi do zmian proponowanych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących policji sesyjnej oraz uwagi do instytucji wyroku częściowego i regulacji dotyczących konsekwencji zmian składu sędziowskiego wprowadzanych do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Mając na uwadze zakres kompetencji Rady do opiniowania przedstawionych jej aktów prawnych, określony w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o KRS, niniejsza opinia nie obejmuje art. 5-8 przedstawionego projektu, dotyczących Prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy o rzecznikach patentowych i Prawa o prokuraturze, od których opiniowania Rada odstępuje.

Data wydarzenia: 07-07-23
Data końca wydarzenia: 07-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 7 lipca 2023 r.

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (znak BPS.DKS.KU.0401.14.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje go pozytywnie.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF
Nr WP.420.53.2023

Data wydarzenia: 06-07-23
Data końca wydarzenia: 06-07-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lipca 2023 r.

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760)
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (B762), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.67.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (B761), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.66.2023), zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (B760), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.68.2023) oraz zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (B763), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 4 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.69.2023) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekty pozytywnie, nie zgłaszając do nich uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Nr WP.420.56.2023, WP.420.57.2023, WP.420.58.2023, WP.420.60.2023;
B762, B761, B760, B763