Data wydarzenia: 02-09-22

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

 • w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy
  z urzędu;
 • w sprawie przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich;
 • w sprawie wysokości zryczałtowanych należności postępowania w sprawach nieletnich;
 • w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli osobistej nieletnich oraz określenia wzoru protokołu tej kontroli;
 • w sprawie przeprowadzania badań na obecność substancji psychoaktywnej
  w organizmie nieletniego;
 • w sprawie zapisów z monitoringu w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych dysponujących warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • w sprawie domów dla matki i dziecka w wyznaczonych okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich;
 • w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne;
 • w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nieletnich wykonujących prace społeczne;
 • w sprawie sposobu i warunków wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach nieletnich;
 • w sprawie ośrodków kuratorskich;
 • w sprawie komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trybu kierowania, przenoszenia i zwalniania nieletnich
  z młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
 • w sprawie pobytu nieletnich w okręgowych ośrodkach wychowawczych;
 • w sprawie umieszczania i pobytu nieletnich w hostelach;
 • w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych;
 • w sprawie pobytu nieletnich w schroniskach dla nieletnich;
 • w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich;
 • w sprawie sposobu i trybu współdziałania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją

 

Data wydarzenia: 02-09-22

w przedmiocie trybu postępowania w stosunku do uchwał nominacyjnych dotyczących egzaminowanych aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data wydarzenia: 02-09-22

w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023

 

Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu odebrania uprawnień do stanu spoczynku byłym członkom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego