Data wydarzenia: 2022-06-10

w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

Data wydarzenia: 2022-06-10

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Data wydarzenia: 2022-06-10

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz szczegółowego trybu i sposobu dokonywania doręczeń pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych

Data wydarzenia: 2022-06-07

w przedmiocie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Data wydarzenia: 2022-06-02

w przedmiocie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Data wydarzenia: 2022-05-26

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.