Data wydarzenia: 2024-02-16

w sprawie uznania zasług Pana Wiesława Johanna
– sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
dla Krajowej Rady Sądownictwa

 

W związku z zakończeniem przez Pana Wiesława Johanna – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – sprawowania funkcji przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowej Radzie Sądownictwa z dniem 25 stycznia 2024 roku, Krajowa Rada Sądownictwa wyraża uznanie oraz podziękowania za Jego długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz Rady.

 

UZASADNIENIE

Pan Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2015–2024. W skład Rady został powołany z dniem 30 września 2015 roku jako przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 27 kwietnia 2018 roku do 24 maja 2022 roku pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, kierując jej pracami. Z dniem 25 stycznia 2024 roku został odwołany z funkcji przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie.

Przez cały okres działalności w Krajowej Radzie Sądownictwa Pan sędzia Wiesław Johann aktywnie działał na jej rzecz, wyróżniając się pracowitością i zaangażowaniem. Wyrazem zaufania Rady wobec Pana sędziego było między innymi powierzenie Mu koordynowania wpływających do Rady skarg, wniosków i petycji, a także reprezentowania Rady na uroczystościach zakończenia aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz wręczania przez Prezydenta nominacji sędziowskich i asesorskich.

Z racji posiadania głębokiej wiedzy prawniczej, wieloletniego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowego, a także znajomości zagadnień dotyczących sądownictwa, Jego udział w pracach Krajowej Rady Sądownictwa przyczyniał się do podejmowania kluczowych decyzji, które miały istotny wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Współpraca z Panem sędzią Wiesławem Johannem była także dla członków Rady źródłem inspiracji podczas dyskusji nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi polskiego sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa z głębokim szacunkiem składa podziękowania Panu sędziemu Wiesławowi Johannowi za długoletnią służbę i zaangażowanie na rzecz Krajowej Rady Sądownictwa.

Data wydarzenia: 2024-02-14
Data końca wydarzenia: 2024-02-14

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 14 lutego 2024 r.

w przedmiocie projektu obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, przedstawionym przy piśmie Wicedyrektora Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. (znak BL. 172.442.2023), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając do niego uwag.

WP.420.107.2023

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

Data wydarzenia: 2023-11-09
Data końca wydarzenia: 2023-11-09

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego (nr w wykazie prac legislacyjnych: A516), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2023 r. (znak: DLPC-V.4190.9.2023), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.94.2023

Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie z art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

1. Wykonując swój konstytucyjny obowiązek, Krajowa Rada Sądownictwa po wysłuchaniu na posiedzeniu 28 sierpnia 2023 r. wystąpienia Ministra Sprawiedliwości oraz wystąpień innych członków Rady, odnoszących się do publicznej działalności niektórych sędziów, zwłaszcza działających w ramach stowarzyszeń: „Iustitia” i „Themis”, po raz kolejny przypomina, że na podstawie art. 178 ust. 3 Konstytucji RP sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Konstytucyjny zapis jest permanentnie łamany przez niektórych aktywnych działaczy stowarzyszeń sędziowskich. Władze wspomnianych stowarzyszeń uczestniczą razem z innymi stowarzyszeniami „niesędziowskimi”, takimi jak Komitet Obrony Demokracji i organizacje o podobnym profilu w zgromadzeniach promujących określone postulaty polityczne i światopoglądowe, takie jak np. polityka aborcyjna, LGBT+, ideologia gender. Działalność ta wykracza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się także na forum Parlamentu Europejskiego. Niektórzy sędziowie wręcz szczycą się kontaktami z Komisją Europejską oraz uczestnictwem w inicjowaniu sankcji przeciwko własnemu Państwu. Działania te są prowadzone pod hasłami obrony praworządności czy niezawisłości rzekomo prześladowanych sędziów.

Data wydarzenia: 2023-06-23
Data końca wydarzenia: 2023-06-23

 

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 23 czerwca 2023 r.

 w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 stycznia 2023 r. (znak: SPS-WP.020.43.7.2023), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekt negatywnie, stwierdzając, że propozycja legislacyjna zawarta w jego treści, dotycząca zasadniczej wewnętrznej struktury Sądu Najwyższego, jest sprzeczna z podstawowymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi sądownictwa, a w szczególności zasadami kształtowania jego ustroju, podobnie do wcześniej opiniowanych projektów: ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 50), przedstawionego przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu z dnia 21 stycznia 2020 r. (BPS.DKS.KU.0401.4.2020) oraz ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przedstawionego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 14 listopada 2022 r. (znak SPS-WP.020.299.5.2022).

Data wydarzenia: 2023-03-17

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw