Data wydarzenia: 2023-11-09
Data końca wydarzenia: 2023-11-09

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 listopada 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego (nr w wykazie prac legislacyjnych: A516), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2023 r. (znak: DLPC-V.4190.9.2023), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.94.2023

Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie z art. 186 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

1. Wykonując swój konstytucyjny obowiązek, Krajowa Rada Sądownictwa po wysłuchaniu na posiedzeniu 28 sierpnia 2023 r. wystąpienia Ministra Sprawiedliwości oraz wystąpień innych członków Rady, odnoszących się do publicznej działalności niektórych sędziów, zwłaszcza działających w ramach stowarzyszeń: „Iustitia” i „Themis”, po raz kolejny przypomina, że na podstawie art. 178 ust. 3 Konstytucji RP sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Konstytucyjny zapis jest permanentnie łamany przez niektórych aktywnych działaczy stowarzyszeń sędziowskich. Władze wspomnianych stowarzyszeń uczestniczą razem z innymi stowarzyszeniami „niesędziowskimi”, takimi jak Komitet Obrony Demokracji i organizacje o podobnym profilu w zgromadzeniach promujących określone postulaty polityczne i światopoglądowe, takie jak np. polityka aborcyjna, LGBT+, ideologia gender. Działalność ta wykracza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się także na forum Parlamentu Europejskiego. Niektórzy sędziowie wręcz szczycą się kontaktami z Komisją Europejską oraz uczestnictwem w inicjowaniu sankcji przeciwko własnemu Państwu. Działania te są prowadzone pod hasłami obrony praworządności czy niezawisłości rzekomo prześladowanych sędziów.

Data wydarzenia: 2023-06-23
Data końca wydarzenia: 2023-06-23

 

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 23 czerwca 2023 r.

 w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 stycznia 2023 r. (znak: SPS-WP.020.43.7.2023), na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, opiniuje projekt negatywnie, stwierdzając, że propozycja legislacyjna zawarta w jego treści, dotycząca zasadniczej wewnętrznej struktury Sądu Najwyższego, jest sprzeczna z podstawowymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi sądownictwa, a w szczególności zasadami kształtowania jego ustroju, podobnie do wcześniej opiniowanych projektów: ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 50), przedstawionego przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu z dnia 21 stycznia 2020 r. (BPS.DKS.KU.0401.4.2020) oraz ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przedstawionego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 14 listopada 2022 r. (znak SPS-WP.020.299.5.2022).

Data wydarzenia: 2023-03-17

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 2023-03-15

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Data wydarzenia: 2023-03-01

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów