Data wydarzenia: 12-10-23
Data końca wydarzenia: 12-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B774)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (B774), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 21 września2023 r. (znak: DLUS.I.4601.81.2023), nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.86.2023