Data wydarzenia: 25-10-23
Data końca wydarzenia: 25-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 października 2023 r.


w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
1) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765);
2) w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766);
3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767);
4) zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B768).


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B765), w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B766), zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B767) oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B768) opiniuje projekty pozytywnie i nie zgłasza do nich uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF
WP.420.92.2023