Data wydarzenia: 12-10-23
Data końca wydarzenia: 12-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 12 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (B778)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (B778), przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 4 października 2023 r. (znak: DLUS.1.4601.75.2023), opiniuje go pozytywnie i nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.88.2023