Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2023 r. (znak DLUS-I.4601.19.2023), opiniuje go pozytywnie bez uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.022.66.2023