Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2023 r. (znak DLPC-V.4190.5.2023), nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.54.2023