Data wydarzenia: 10-10-23
Data końca wydarzenia: 10-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2023 r. (znak: BPU. 120.11.2023.KJJ), opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.85.2023