Data wydarzenia: 22-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 września 2023 r.
w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przedstawionym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 7 lipca 2023 r. (znak SPS-WP.020.191.4.2023), nie zgłasza do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF
WP.420.65.2023