Data wydarzenia: 28-07-22

w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2022 r. (znak: DLPK-I.402.4.2022), opiniuje go pozytywnie i bez uwag.

projekt