STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 listopada 2004 r.
w przedmiocie wykładni § 3 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów (Uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.).

Sędziowie powinni z roztropnością i ostrożnością udzielać poparcia osobom biorą-cym udział w postępowaniu o charakterze konkursowym, aby nie dopuszczać do stworzenia wrażenia, że wykorzystują swoje stanowisko celem uzyskania wpływu na wynik tego postępowania.
Jako naganne należy ocenić kierowanie przez prezesów sądów do uczelnianych odwoławczych komisji rekrutacyjnych pism polecających w sprawie dzieci sędziów, które na egzaminach wstępnych nie uzyskały dostatecznej liczby punktów.