8 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
9 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
10 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
11 września – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 8-11 września 2020 r.
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS.
3. Informacje i komunikaty.
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 74);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (B 477);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (A 412);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk sejmowy nr 534);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy –Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (B 437);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą (B 515)
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów.
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji.
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg.
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń.
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ODROCZONE:
12.1. SO we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 807 (2 kandydatów na 1 miejsce)
NOWE:
12.2. Asesor do WSA w Gorzowie Wielkopolskim MP z 2018 r., poz. 322 (6 kandydatów na 1 miejsce)
12.3. Asesor do WSA w Lublinie MP z 2019 r., poz. 355 (10 kandydatów na 2 miejsca);
12.4. Asesor do WSA w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 1106 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. Asesor do WSA w Opolu MP z 2019 r., poz. 1108 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. Asesor do WSA w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 474 (10 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. WSA w Krakowie MP z 2018 r., poz. 408 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 1144 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SR w Iławie MP z 2020 r., poz. 250 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SR w Sochaczewie MP z 2020 r., poz. 250 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 20 (3 kandydatów na 3 miejsca);
12.12. SA w Warszawie MP z 2018 r., poz. 762 (1 kandydat na 3 miejsca);
12.13. SA w Warszawie MP z 2018 r., poz. 1048 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.14. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2018 r., poz. 611 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2018 r., poz. 713 (1 kandydat na 2 miejsca);
12.16. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 611 (1 kandydat na 2 miejsca);
12.17. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 713 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 762 (1 kandydat na 2 miejsca);
PO SN:
12.19. SO w Olsztynie MP z 2018 r., poz. 283 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.20. SO w Łodzi MP z 2018 r., poz. 292 (2 kandydatów na 8 miejsc);
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska.
14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów.
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku.
16. Przyjęcie Protokołu:
 Nr 8/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 21-24 lipca 2020 r.;
 Nr 9/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 4-7 sierpnia 2020 r.;
 Nr 10/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 18-21 sierpnia 2020 r.;
17. Wolne wnioski.
18. Przyjęcie stanowiska KRS w przedmiocie procedury postępowania w sprawach, w których wniesiono nieprzysługujący środek zaskarżenia od uchwał KRS i w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP uchwał zawierających wnioski o powołanie na urząd sędziego.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
21 września 2020 r. godz. 11:00
12 października 2020 r. godz. 11:00
26 października 2020 r. godz. 11:00
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
30 listopada 2020 r. godz. 11:00
14 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
22-25 września 2020 r. od godz. 10:00
13-16 października 2020 r. od godz. 10:00
27-30 października 2020 r. od godz. 10:00
17-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
1–4 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
15-18 grudnia 2020 r. od godz. 10:00