Data wydarzenia: 24-04-24
Data końca wydarzenia: 24-04-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przedstawionego przy piśmie Zastępcy Szefa kancelarii Sejmu z 28 marca 2024 r. (znak: SPS-WP.020.106.4.2024) opiniuje projekt negatywnie w zakresie w jakim dotyczy on właściwości wydziałów ubezpieczeń społecznych sądów rejonowych, nie przedstawiając przy tym w ocenie skutków regulacji, ani w uzasadnieniu szczegółowej analizy wprowadzenia w życie takiego rozwiązania.
W pozostałym zakresie przedstawiony projekt pozostaje poza zakresem opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż nie dotyczy sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.33.2024