OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, przekazanym do zaopiniowania przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2024 r. (znak: DLUS-1.4601.2.2024), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając do niego uwag.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.22.2024