Data wydarzenia: 01-03-24
Data końca wydarzenia: 01-03-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 marca 2024 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, przekazanym przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 26 lutego 2024 r. (znak: SPS-WP.020.68.5.2024), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag w zakresie w jakim projekt dotyczy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r- Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie oraz z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
W pozostałym zakresie przedstawiony projekt pozostaje poza zakresem opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa wskazanym w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż nie dotyczy sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.12.2024