Data wydarzenia: 01-03-24
Data końca wydarzenia: 01-03-24

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 1 marca 2024 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 29 stycznia 2024 r. (znak: DPG-II.412.7.2023), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag.

Pełna elektroniczna wersja ma postać PDF

WP.420.4.2024