Data wydarzenia: 31-03-23
Data końca wydarzenia: 31-03-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 31 marca 2022 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (druk nr 3069), przekazanym w dniu 14 marca 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu [znak: SPS- P.020.48.4.2023], nie zgłasza uwag do jego treści.

 Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF