Członek Rady

dr Anna Dalkowska - doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Probacja”, redaktor naczelny i członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Nieruchomości@”, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Prawo i Klimat”, przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma naukowego Kwartalnik Prawa Międzynarodowego.

Urodzona 18 maja 1970 r. w Mławie. Absolwentka (1994 r.) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1994 - 96 odbyła etatową aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1997 - 2000 r., asesor a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, Wydział I Cywilny (2000 - 2021 r.).
W lutym 2021 r. powołana przez Prezydenta RP na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W latach 2017 - 2019 delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Prawa Administracyjnego, gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora i dyrektora.

W latach 2019 r. do 2021 r. - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pełnomocnik RP w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Członek rady zarządzającej Akademii Prawa Europejskiego (Akcademy of Europea Law – Era).
W latach 1994 - 2006 asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Gdańskim.

W 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej „Pozycja prawa zobowiązanego w administracyjnym postępowaniu zabezpieczającym’’.
2009 - 2010 adiunkt w Wyższej Szkole Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Od 2013 r. adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Absolwentka (2006 r.) studiów podyplomowych „Prawo europejskie dla sędziów” na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestniczka licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych jako wykładowca, moderator i organizator.

Autorka 4 monografii i licznych artykułów, komentarzy, rozdziałów monografii z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, cywilnego, postępowania cywilnego,

Uchwałą Sejmu RP z 12 maja 2022 r. wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 maja 2022 r. Od 24 maja 2022 r. pełni funkcję członka Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.