Data wydarzenia: 20-04-23
Data końca wydarzenia: 20-04-23

UCHWAŁA NR 275/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 kwietnia 2023 r.


w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 35 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.)
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 186 ust. 2 oraz art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), zwanej dalej „Konstytucją RP”, Krajowa Rada Sądownictwa wnosi o stwierdzenie, że:
• 35 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.) – dalej w skrócie „ustawa o SN” jest niezgodny z art. 178 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 w zw. z art. 180 ust. 2 w zw. z art. 2 Konstytucji RP, oraz jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP,
• 35 § 3 ustawy o SN jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962, z 2001 r. Nr 23, poz. 266, z 2003 r. Nr 42, poz. 364 oraz z 2010 r. Nr 90, poz. 587) – dalej w skrócie EKPCz
w zakresie, w jakim upoważnia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wyznaczenia sędziego do rozpoznania określonej sprawy w innej izbie bez jego zgody i do wyznaczenia sędziego do orzekania w innej izbie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku bez jego zgody.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

UCHWAŁA NR 276/2023
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393 – dalej w skrócie ustawa o o.t.p.TK) w zw. z art. 7301 § 1 i 2 w zw. z art. 732 i art. 755 § 1 k.p.c., wniosku o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wydawania kolejnych zarządzeń przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na podstawie art. 35 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym w przedmiocie wyznaczenia sędziów Sądu Najwyższego do rozpoznania określonych spraw w innej niż macierzysta izbie Sądu Najwyższego, bez zgody sędziego, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku zawartego w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa nr 275/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., przez Trybunał Konstytucyjny

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF