Data wydarzenia: 17-09-19


Projekt

PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 17-20 września 2019 r.

17 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
18 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
19 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
20 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 17-20 września 2019 r.

2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS

3. Informacje i komunikaty

4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3789);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawach:
- ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw,
- przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych,
- przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych,
- określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej,
- zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.(B462-B466);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk sejmowy nr 3818);

5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów

7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji

8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg

9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych

10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości

11. Cofnięcia zgłoszeń

12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291 (157 kandydatów na 67 miejsc)

SĄDY POWSZECHNE PO SN:
12.2. SA w Rzeszowie MP z 2018 r., poz. 323 (1 kandydat na 1 miejsce)

OŚWIADCZENIE WOLI DALSZEGO ZAJMOWANIA STANOWISKA

OŚWIADCZENIE WOLI DALSZEGO ZAJMOWANIA STANOWISKA PO SN

ZASTRZEŻENIA

13. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów

14. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku

15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku

16. Zajęcie stanowiska w sprawie zorganizowanej akcji insynuacji i oskarżeń wobec sędziów

17. Przyjęcie Protokołu:
-Nr 12/2019 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 29-30 sierpnia 2019 r.;

18. Wolne wnioski


PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY


kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
30 września 2019 r. godz. 11:00
14 października 2019 r. godz. 11:00
4 listopada 2019 r. godz. 11:00
18 listopada 2019 r. godz. 11:00
9 grudnia 2019 r. godz. 11:00

kolejne posiedzenia plenarne KRS:
1-4 października 2019 r. od godz. 10:00
15-18 października 2019 r. od godz. 10:00
5-8 listopada 2019 r. od godz. 10:00
19-22 listopada 2019 r. od godz. 10:00
10-13 grudnia 2019 r. od godz. 10:00