Data wydarzenia: 27-02-24
Data końca wydarzenia: 01-03-24

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 27 lutego – 1 marca 2024 r.
27 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 lutego – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 27 lutego – 1 marca 2024 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz prawo o ruchu drogowym (UD329);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniu karnym (B798);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (B757);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie;
4.9. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw B801;
4.10. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych;
4.11. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (B 759);
4.12. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.1. Petycja;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WNIOSKI ASESORÓW WSA O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO WSA:
12.1. do WSA w Lublinie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.2. SR w Białymstoku M.P. z 2022 r., poz. 714 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2023 r., poz. 789 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SO w Sosnowcu M.P. z 2023 r., poz. 526 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SO w Krakowie M.P. z 2023 r., poz. 306 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.6. SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku M.P. z 2023 r., poz. 502 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SR w Białej Podlaskiej M.P. z 2023 r., poz. 558 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Zamościu M.P. z 2023 r., poz. 538 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SA w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 540 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Przemyślu M.P. z 2023 r., poz. 1176 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SR w Stalowej Woli M.P. z 2023 r., poz. 525 (7 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR w Sławnie M.P. z 2023 r., poz. 709 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 526 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 542 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SO w Świdnicy M.P. z 2023 r., poz. 558 (1 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO we Wrocławiu M.P. z 2023 r., poz. 538 (1 kandydat na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE – ODROCZONE:
12.17. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 683 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Siedlcach M.P. z 2023 r., poz. 419 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SR w Kaliszu M.P. z 2023 r., poz. 558 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SO w Łodzi M.P. z 2023 r., poz. 558 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Sieradzu M.P. z 2023 r., poz. 530 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SA w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 419 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SA w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 421 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SA w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 457 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 664 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 718 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SR dla Warszawy-Woli w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 607 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SR w Grodzisku Mazowieckim M.P. z 2023 r., poz. 578 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 540 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Jeleniej Górze M.P. z 2023 r., poz. 325 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SO w Świdnicy M.P. z 2023 r., poz. 514 (2 kandydatów na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE PO SN:
12.32. SO w Radomiu M.P. z 2022 r., poz. 946 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.33. do SA w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 453;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 18/2023 z posiedzenia KRS w dniach 7-10 listopada 2023 r.;
18. Wolne wnioski;