Data wydarzenia: 09-05-23
Data końca wydarzenia: 12-05-23

9 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 maja– godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 maja – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 9-19 maja 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (druk 3144);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (UC 120);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.A. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
9.3.B. Propozycja opinii w przedmiocie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (UD 949);
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SN:
12.1. SN Izba Cywilna M.P. z 2022 r., poz. 356 (5 kandydatów na 8 miejsc);
12.2. SN Izba Cywilna M.P. z 2022 r., poz. 838 (9 kandydatów na 7 miejsc);
ASESOR DO WSA:
12.3. Asesor do WSA w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 991 (10 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. Asesor do WSA w Opolu M.P. z 2022 r., poz. 543 (8 kandydatów na 1 miejsce);
WNIOSKI ASESORÓW SĄDOWYCH O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO:
12.5. do SR w Bydgoszczy;
12.6. do SR w Gdyni;
12.7. do SR w Ciechanowie;
12.8. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.9. do SR w Wałczu M.P. z 2022 r., poz. 846;
POWRÓT NA POPRZEDNIO ZAJMOWANE STANOWISKO:
12.10. do SR dla m.st. Warszawy w Warszawie;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 4/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 28 lutego – 3 marca 2023 r.;
17.2. Nr 7/2023 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 18-21 kwietnia 2023 r.;
18. Opinia KRS w sprawie powierzenia obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy SA w Warszawie;
19. Opinia KRS w sprawie powierzenia obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy SA w Warszawie;
20. Opinia KRS w związku z zamiarem Ministra Sprawiedliwości powołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych;
21. Wolne wnioski.