Data wydarzenia: 18-04-23
Data końca wydarzenia: 21-04-23

Projekt

PORZĄDEK OBRAD

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

w dniach 18-21 kwietnia 2023 r.

18 kwietnia – godz. 10:00 sala posiedzeń KRS/zdalnie

19 kwietnia – godz. 9:30 sala posiedzeń KRS/zdalnie

20 kwietnia – godz. 9:30 sala posiedzeń KRS/zdalnie

21 kwietnia – godz. 9:00 sala posiedzeń KRS/zdalnie

 1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 18-21 kwietnia 2023 r.;
 2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
 3. Informacje i komunikaty;
 4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
 • Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie sposobu ustalenia wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych;
 • Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego;
 • Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
 3. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
 4. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
 5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
 • do spraw skarg, wniosków i petycji;
 • do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
 • do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:

9.3.A. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;

 1. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
 2. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
 3. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:

ASESOR DO WSA:

 • Asesor do WSA w Gliwicach M.P. z 2022 r., 414 (7 kandydatów na 1 miejsce);
 • Asesor do WSA w Gliwicach M.P. z 2022 r., 573 (4 kandydatów na 1 miejsce);

WNIOSKI ASESORÓW SĄDOWYCH O POWOŁANIE NA URZĄD SĘDZIEGO:

 • do SR w Toruniu;
 • do SR w Aleksandrowie Kujawskim;
 • do SR w Bielsku-Białej;
 • do SR w Częstochowie;
 • do SR w Częstochowie;
 • do SR w Lublińcu;
 • do SR w Nowym Sączu;
 • do SR w Kaliszu;
 • do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 • do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 • do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 • do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 • do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 • do SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 • do SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
 • do SR w Piotrkowie Trybunalskim;
 • do SR w Koninie;
 • do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
 • do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
 • do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;

SĄDY POWSZECHNE:

 • SR w Kole M.P. z 2022 r., 945 (2 kandydatów na 1 miejsce);

ASESOR DO WSA:

 • Asesor do WSA w Lublinie M.P. z 2022 r., 991 (10 kandydatów na 1 miejsce);
 • Asesor do WSA w Opolu M.P. z 2022 r., 543 (8 kandydatów na 1 miejsce);
 • Asesor do WSA w Poznaniu M.P. z 2022 r., 965 (5 kandydatów na 1 miejsce);

SĄDY POWSZECHNE:

 • SO w Elblągu M.P. z 2022 r., 970 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SO w Elblągu M.P. z 2022 r., 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR w Wadowicach M.P. z 2022 r., 682 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SA w Łodzi M.P. z 2022 r., 1162 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SO w Łodzi M.P. z 2022 r., 946 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR w Brzezinach M.P. z 2022 r., 1072 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SR w Brzezinach M.P. z 2022 r., 1089 (1 kandydat na 1 miejsce);
 • SA w Rzeszowie M.P. z 2023 r., 5 (1 kandydat na 1 miejsce);

PO SN:

 • SO w Radomiu M.P. z 2021 r., 8 (2 kandydatów na 1 miejsce);
 • SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., 622 (1 kandydat na 1 miejsce);

ZASTRZEŻENIE:

 • Asesor do WSA we Wrocławiu M.P. z 2022 r., 1206;
 • do SO w Sosnowcu M.P. z 2023 r., 129;

PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:

 • do SN Izba Karna M.P. z 2022 r., 356;
 1. Odwołania od zmiany podziału czynności;
 2. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
 3. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku 69 § 3 usp;
 4. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku 70 usp;
 5. Przyjęcie Protokołu;
 6. Opinia KRS w sprawie powierzenia obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy SA w Warszawie SSO w Warszawie;
 7. Opinia KRS w sprawie powierzenia obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy SA w Warszawie SSO Warszawa-Praga w Warszawie;
 8. Wniosek KRS do TK w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 35 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1904);
 9. Wolne wnioski;