Data wydarzenia: 12-10-21
Data końca wydarzenia: 15-10-21

12 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 12-15 października 2021 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 156);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw, (B 598),
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych. (B 597);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii (A431);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD257);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych (UD293);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
SN:
12.1. SN IZBA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH M.P. z 2021 r., poz. 392 (11 kandydatów na 7 stanowisk sędziowskich);
12.2. SR w KALISZU M.P. z 2021 r., poz. 301 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SR w STASZOWIE M.P. z 2021 r. poz. 27 (8 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE NA STANOWISKO SĘDZIEGO WSA:
12.4. WSA w KRAKOWIE M.P. z 2021 r., poz. 1 (9 kandydatów na 3 miejsca);
12.5. WSA w KRAKOWIE M.P. z 2021 r., poz. 133 (9 kandydatów na 2 miejsca);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.6. do SR w JASTRZĘBIU-ZDROJU;
12.7. do SR w RACIBORZU;
12.8. do SR w RYBNIKU;
12.9. do SR w LUBARTOWIE;
12.10. do SR w SIERPCU;
12.11. do SR DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC w WARSZAWIE;
12.12. do SR w LEGIONOWIE;
12.13. do SR DLA WARSZAWY-MOKOTOWA w WARSZAWIE;
12.14. do SR DLA WARSZAWY-MOKOTOWA w WARSZAWIE;
12.15. do SR DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA w WARSZAWIE;
POWOŁANIE NA STANOWISKO ASESORA WSA:
12.16. Asesor do WSA w KIELCACH M.P. z 2021 r., poz. 332 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. Asesor do WSA w WARSZAWIE M.P. z 2021 r., poz. 177 (13 kandydatów na 2 miejsca);
POWOŁANIE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI PROKURATORSKIEJ NA STANOWISKO ASESORA SĄDOWEGO:
12.18. do SR w LWÓWKU ŚLĄSKIM;
12.19. do SR w GŁOGOWIE;
12.20. do SR W DZIAŁDOWIE;
SĄDY POWSZECHNE:
12.21. SA w BIAŁYMSTOKU M.P. z 2021 r., poz. 361 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SA w BIAŁYMSTOKU M.P. z 2021 r., poz. 362 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w OLSZTYNIE M.P. z 2021 r., poz. 319 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SO w OLSZTYNIE M.P. z 2021 r., poz. 302 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR w KĘTRZYNIE M.P. z 2021 r., poz. 301 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SR w MRĄGOWIE M.P z 2021 r., poz. 303 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SO w ELBLĄGU M.P. z 2021 r., poz. 361 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w GDAŃSKU M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SR GDAŃSK-PÓŁNOC w GDAŃSKU M.P. z 2021 r., poz. 115 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SR GDAŃSK-PÓŁNOC w GDAŃSKU M.P. z 2021 r., poz. 319 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SO w SŁUPSKU M.P. z 2021 r., poz. 274 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR w Częstochowie MP z 2021 r., poz. 359 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SR w Częstochowie MP z 2021 r., poz. 361 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SR w Częstochowie MP z 2021 r., poz. 362 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SO w Rybniku MP z 2021 r., poz. 210 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 726 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 773 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.38. SO w Lublinie MP z 2020 r., poz. 1037 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.39. SO w Lublinie MP z 2021 r., poz. 27 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SR w Sokołowie Podlaskim MP z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SA w Łodzi MP z 2021 r., poz. 508 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.42. SR w Kole MP z 2021 r., poz. 301 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.43. SR w Gnieźnie MP z 2021 r., poz. 311 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.44. SR w Gnieźnie MP z 2021 r., poz. 303 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.45. SR w Gnieźnie MP z 2021 r., poz. 301 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.46. SR w Przeworsku MP z 2021 r., poz. 359 (9 kandydatów na 1 miejsce);
12.47. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 801 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.48. SO w Warszawie MP z 2021 r., poz. 27 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.49. SO w Warszawie MP z 2021 r., poz. 131 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.50. SR w Wieluniu MP z 2020 r., poz. 1016 (2 kandydatów na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 13/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 27-30 lipca 2021 r.;
17.2. Nr 14/2021 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 7-10 września 2021 r.;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
25 października 2021 r.
15 listopada 2021 r.
29 listopada 2021 r.
13 grudnia 2021 r.; kolejne posiedzenia plenarne KRS:
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;

17 stycznia 2022 r.                    18-21 stycznia 2022 r.
31 stycznia 2022 r.                    1-4 lutego 2022 r.
14 lutego 2022 r.                      15-18 lutego 2022 r.
28 lutego 2022 r.                      1-4 marca 2022 r.
14 marca 2022 r.                      15-18 marca 2022 r.
28 marca 2022 r.                       29 marca – 1 kwietnia 2022 r.
11 kwietnia 2022 r.                    12-15 kwietnia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.                   26-29 kwietnia 2022 r.
9 maja 2022 r.                          10-13 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.                        24-27 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.                     7-10 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.                   21-24 czerwca 2022 r.