Data wydarzenia: 27-10-23
Data końca wydarzenia: 27-10-23

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 25 października 2023 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów (B784)


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów (B784), przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 18 października 2023 r. (znak DLUS-I.4601.104.2023), opiniuje go negatywnie, zgłaszając poniższe uwagi.
Zdaniem Rady modyfikacja zasad ustalania wskaźników procentowych udziału w przydziale wpływających do wydziału spraw w przypadku pełnienia funkcji prezesa/wiceprezesa sądu nie jest celowa. Obniżenie wskaźników przewidzianych w § 68 Regulaminu urzędowania sądów dotyczących minimum obciążenia referatu sędziego, odnośnie do sędziów pełniących funkcje prezesów i wiceprezesów sądów w sądach o większej liczbie orzeczników jest niecelowe z racji większego stopnia współdzielenia przez prezesów i wiceprezesów obowiązków funkcyjnych oraz związaną z tym pracą, a także ze względu na efektywność wykorzystania kadr sędziowskich w tej kategorii sądów.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF

WP.420.91.2023