Data wydarzenia: 2022-06-10

w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z autopoprawką do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przekazaną przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 2 czerwca 2022 r. (znak: SPS-WP.020.90.19.2022), nie zgłasza do niej uwag.