Data wydarzenia: 2022-06-10

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz szczegółowego trybu i sposobu dokonywania doręczeń pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych

             Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych oraz szczegółowego trybu i sposobu dokonywania doręczeń pism procesowych na adres do doręczeń elektronicznych (nr w wykazie prac legislacyjnych: A436), przekazanym w dniu 12 maja 2022 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości (znak: DLPC-V.4190.7.2021), opiniuje projekt pozytywnie bez uwag.

projekt