Data wydarzenia: 11-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 27 sierpnia 2020 r. (znak: DLPC–V.4672.5.2020)  opiniuje go bez uwag, w granicach kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.