Data wydarzenia: 11-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 24 lipca 2020 r. (znak: DLPC–V.4672.1.2019) opiniuje go bez uwag, w granicach kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa.

projekt