Data wydarzenia: 29-07-22

w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych

            Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2016.2062 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na 2023 rok z następującymi uwagami i zastrzeżeniami.

  1. Zaplanowane wskaźniki wzrostu funduszy wynagrodzeń w poszczególnych sądach powszechnych są znacząco wyższe niż przyjęte w założeniach Ministerstwa Finansów.
  2. Jednak zaplanowane wydatki na wynagrodzenia nie w pełni odpowiadają potrzebom pracowników wymiaru sprawiedliwości. Powoduje to, że sądy powszechne jako pracodawcy nie są konkurencyjne na rynku pracy.
  3. Wiele sądów nie może stworzyć stabilnego zasobu kadrowego i od wielu lat na stałe boryka się z permanentnymi brakami w obsadzie przyznanego limitu etatów. W szczególności dotyczy to: urzędników sądowych w ośrodkach wielkomiejskich, specjalistów opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych, osób kierujących inwestycjami budowlanymi, specjalistów do spraw informatyki. Wpływa to negatywnie na czas postępowań i uniemożliwia skuteczne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
  4. Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje stanowisko, że wydatki na zadania inwestycyjne i remonty są akceptowane uznaniowo i w nierównym stopniu zaspokajają potrzeby sądów. Dlatego postuluje, by w pierwszej kolejności finansowanie było przyznawane zadaniom częściowo już rozpoczętym i zrealizowanym.
  5. Metodologia planowania wydatków na remonty przez część sądów budzi wątpliwości. Niektóre sądy planują wydatki na takim poziomie ogólności, że ustalenie ich rzeczywistego zakresu i przeznaczenia jest niemożliwe. Jest to sprzeczne z zasadami rzetelności, jawności i transparentności.
  6. Zrealizowanie planu wydatków na remonty i inwestycje budowlane w zgodzie z zasadą efektywności i gospodarności wymaga zapewnienie odpowiedniej kadry – zespołów nadzorujących, które będą miały stały profesjonalny skład.