w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu
z 17 sierpnia  2021 r. (znak: SPS-WP.020.262.7.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.