Data wydarzenia: 24-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc
w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (nr A416 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości), przekazanym w dniu 15 września 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLPC-IV.4190.1.2020), opiniuje projekt pozytywnie nie zgłaszając uwag.

projekt