Leszek Mazur Przewodniczący Rady

Leszek Mazur - prawnik, sędzia, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Ur. 12 lipca 1962 r. w Zawierciu. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przez półtora roku pracował jako asystent w Katedrze Prawa Finansowego. Po etatowej aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski (1989 r.). W latach 1990-1993 asesor, a następnie sędzia w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Częstochowie, w latach 1994-2003 sędzia i Przewodniczący VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie.

W latach 2003-2004 delegowany do orzekania w I Wydziale Cywilnym i VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie. W ramach delegacji orzekał także w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Przez 14 lat wizytator do spraw ksiąg wieczystych oraz gospodarczych, a także cywilnych i rodzinnych. Od 2004 r. orzeka w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Częstochowie i w V Wydziale Gospodarczym, rozpoznaje sprawy cywilne, gospodarcze i z zakresu zamówień publicznych.

Uchwałą Sejmu RP z 6 marca 2018 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r. Od 27 kwietnia 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Przez kilka lat koordynator do spraw obrotu zagranicznego. W latach 1994-2010 współorganizator m.in. konferencji Europejskich Rad Sądownictwa w Warszawie pod patronatem Prezydenta RP, wizyt studyjnych sędziów z Ukrainy, Białorusi i Gruzji oraz sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji. Odbył staże międzynarodowe w Londynie (1994 r.), w Bonn i Moguncji (1999 r.), a także trzymiesięczny staż w Departamencie Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Sprawiedliwości (2001 r.).

Autor publikacji z zakresu prawa finansowego, podatków oraz hipoteki łącznej i przymusowej, w tym artykułów ważnych dla praktyki orzeczniczej, w których wykorzystał doświadczenia z pracy w Wydziale Ksiąg Wieczystych utworzonym po likwidacji Państwowych Biur Notarialnych.